CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PENTRU ÎNCHIRIERE AUTOVEHICULE PERSOANE FIZICE

1. CLAUZE GENERALE. DEFINIȚII:   

1.1. Prezentele clauze reglementează raporturile juridice care se stabilesc între Țiriac Auto Rent și clienții săi privind închirierea unui autovehicul fără șofer (sistem rent-a-car), precum și plata acestui serviciu. 

1.2. Prin semnarea prezentelor Condiții contractuale, Clientul declară că a citit, înțeles și este pe deplin de acord cu prevederile acestora și le va respecta întocmai în raporturile sale cu Țiriac Auto Rent.       

1.3. Definiții:    

1.3.1. Client – înseamnă șoferul/ plătitorul/ utilizatorul ale cărui date de identificare sunt menționate în Formularul de închiriere.

1.3.2. Contractul de închiriere/ Contractul - se referă la Formularul de închiriere, Conditiile contractuale generale pentru închiriere autovehicule ale Țiriac Auto Rent, Procesul-verbal de predare – primire ale Autovehiculului si toate Anexele la Contract.        

1.3.3. Autovehiculul – se referă la vehiculul care face obiectul Contractului de închiriere, cu datele de identificare prevăzute în Formularul de închiriere, precum și toate accesoriile acestuia.         

1.3.4. Chiria – cuprinde tariful de bază astfel cum este indicat la art. 4.1., precum și eventualele costuri suplimentare conform opțiunilor Clientului, astfel cum sunt prevăzute în Formularul de închiriere.        

1.3.5. Garanția – reprezintă suma ce trebuie achitată de către Client sau autorizată pe cardul de credit/ debit al Clientului și care va putea fi reținută de către Țiriac Auto Rent în condițiile prevăzute în prezentele Condiții contractuale.   

           

2. CONDIȚII PENTRU ÎNCHIRIEREA AUTOVEHICULULUI. ACTE NECESARE LA PRELUAREA AUTOVEHICULULUI:   

2.1. În vederea închirierii unui autovehicul Clientul trebuie să prezinte următoarele acte și să îndeplinească următoarele condiții:      

2.1.1. În cazul persoanelor fizice:         

a) să aibă cel puțin 21 ani împliniți la data semnării contractului pentru vehiculele din categoria Economy și Compact și 23 de ani împliniți la data semnării contractului pentru vehiculele din categoriaFull-Size, Premium si VAN;    

b) să dețină permis de conducere valabil pentru categoria Autovehiculului care face obiectul Contractului, respectiv minim 1 an pentru vehiculele din categoria Economy și Compact și de minim 3 ani pentru vehiculele din categoria Full-Size, Premium si VAN; 

c) în cazul permiselor de conducere eliberate de o autoritate națională din afara Uniunii Europene, este necesară prezentarea unui permis de conducere internațional valabil, împreună cu permisul de conducere eliberat de autoritățile naționale;       

e) Act de identitate valabil: pasaport, carte de identitate, permis de sedere.       

f) Card de credit sau card de debit: sunt acceptate cardurile Visa, Mastercard, AMEX.   

Actul de identitate si permisul de conducere, trebuie prezentate in original la predarea Autovehiculului.

2.1.2. În cazul persoanelor juridice:      

a) dovada constituirii conform legislației țării în care aveți sediul social. Dovada se face prin prezentarea unei fotocopii de pe certificatul de înmatriculare, certificat constatator sau orice alt document eliberat de autoritățile naționale care să ateste înregistrarea valabilă. În cazul în care documentele sunt eliberate de o alta autoritate decât cele române, acestea vor fi însoțite de traducere efectuată de un traducător autorizat; 

b) împuternicire semnată de administratorului persoanei juridice pentru persoana care va conduce Autovehiculul, inclusiv pentru șoferul adițional;

c) persoana împuternicită trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute la art. 2.1.1.           

2.2. În cazul în care la data predării Autovehiculului, Țiriac Auto Rent constată că informațiile și documentele transmise de către Client nu corespund cu cele prezentate și/ sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2.1.1. și 2.1.2, contractul se reziliează de drept, fără nicio notificare prealabilă și fără îndeplinirea vreunei formalități. În acest caz, Țiriac Auto Rent are dreptul de a reține garanția constituită de către Client, cu titlu de daune interese.           

2.3. În cazul în care se dorește includerea unui șofer suplimentar, acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile prevazute la art. 2.1.1. În cazul în care Autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat Clientul sau șoferul adițional, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Clientului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Țiriac Auto Rent avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre aceștia, pentru recuperarea integrala a prejudiciilor.    

2.4. Țiriac Auto Rent își rezervă dreptul de a refuza încheierea unui Contract de închiriere, fără să fie obligat să prezinte un motiv.       

           

3. OBIECTUL CONTRACTULUI. DURATĂ. PRELUNGIRE:     

3.1. Obiectul Contractului de închiriere constă în transmiterea de catre Țiriac Auto Rent, in favoarea Clientului, a dreptului de folosință temporară asupra Autovehiculului fără șofer, pe teritoriul României.       

3.2. Transmiterea folosinței Autovehiculului are loc in conditiile in care Clientul plătește Chiria și suma reprezentând Garantia, în conformitate cu art. 5. Garanția va fi returnată Clientului în condițiile prevăzute în Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, neachitarea de către Client a sumei aferente închirierii și a sumei aferente Garanției, Contractul se consideră desființat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile.        

3.3. Durata închirierii este cea menționată în Formularul de închiriere. Durata minimă de închiriere este de o zi. Se acceptă, fără costuri adiționale, o întârziere de 60 de minute față de ora de predare/ returnare indicate.       

Orice întârziere care va depăși 60 de minute, va fi penalizată de Țiriac Auto Rent după cum urmează:         

a) începand cu minutul 61 si pana la 240 de minute, se vor percepe penalitati de 10 Euro (TVA inclus) pentru fiecare interval de 60 minute.      

b) incepand cu 241 de minute de întârziere, Clientul va fi obligat la plata chiriei/zi, in cuantumul stabilit prin prezentul Contract, pana la returnarea Autovehiculului.       

3.4. Solicitarea de prelungire a duratei de închiriere, peste termenul de returnare, se poate face: pe email la adresa inchirieri@tiriacautorent.ro sau prin SMS la nr. de telefon 0743.332.453. Prelungirea duratei de închiriere va fi confirmată de Țiriac Auto Rent pe e-mail sau SMS. Contractul va fi considerat prelungit doar în situația în care Clientul achită contravaloarea costului de închiriere și a costurilor suplimentare aferente perioadei de prelungire. Prelungirea duratei de închiriere se face fie prin semnarea unei anexe de către Client, fie prin completarea anexei de către reprezentantul Țiriac Auto Rent, la care se va atașa dovada solicitării de prelungire transmise de Client prin e-mail sau SMS, fără a mai fi necesară semnarea anexei de către Client.

3.5. In caz de intarziere neanunțată a returnării Autovehiculului cu mai mult de 1 ora fata de timpul stabilit (atunci cand intarzierea nu este anuntata telefonic), Țiriac Auto Rent isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furtul Autovehiculului.

3.6. Este strict interzisă vanzarea, cesiunea, subinchirierea, garantarea, amanetarea sau orice altă modalitate de înstrăinare a Autovehiculului de către Client. 

3.7. In cazul in care Clientul restituie Autovehiculul inainte de data mentionata in Contract, chiria si costurile suplimentare pentru perioada in care Autovehiculul nu a fost utilizat, nu vor fi returnate Clientului.     

           

4. COSTUL DE ÎNCHIRIERE. COSTURI SUPLIMENTARE:     

4.1. Costul de închiriere a Autovehiculului este compus din:      

a) tariful de bază pentru fiecare zi de închiriere, conform tarifelor în vigoare la data efectuării rezervării;        

b) costuri suplimentare conform opțiunilor Clientului, în vigoare la data încheierii Contractului.            

În tariful de bază sunt incluse următoarele:       

a) asigurarea de răspundere civilă față de terți (poliță R.C.A.);  

c) vignetă valabilă pe teritoriul României;          

d) asistență rutieră pentru Autovehicul, conform art. 12.3.;        

e) revizia tehnică;        

f) inspecția tehnică periodică;   

g) schimbul de anvelope în funcție de sezon.    

4.2. În tariful de bază nu sunt incluse: combustibilul, taxele speciale de poduri, autostradă, taxe de drum, taxe de staționare/parcare, amenzi primite până la restituirea efectivă a Autovehiculului pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră și a oricăror acte normative în vigoare în legătură cu utilizare Autovehiculului, orice alte sume de plată stabilite de autoritățile locale în legătură cu utilizarea, staționarea ori parcarea Autovehiculului. În situația în care Țiriac Auto Rent achită aceste costuri în numele Clientului, Țiriac Auto Rent are dreptul, la libera sa alegere, de a le reține din Garanția constituită de client, inclusiv prin debitarea cardului de credit/ debit sau vor fi achitate de Client în termen de 3 zile de la primirea facturii emise de Țiriac Auto Rent.   

4.3. Tariful de bază este calculat pentru intervale de 24 de ore începând cu ora de predare prevăzută în Contract și se termină la ora cu restituirii Autovehiculului.  

4.4. Numărul de kilometri incluși în prețul de bază este specificat în Formularul de închiriere. Verificarea numărului de kilometri parcurși de Client se stabilește prin verificarea martorilor electronici de bord ai Autovehiculului. În situația în care se constată săvârșirea unei acțiuni frauduloase asupra martorilor electronici, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral garanția și, suplimentar, să solicite plata oricăror altor daune care să acopere integral prejudiciul suferit de Țiriac Auto Rent.     

4.5. Costurile suplimentare sunt suportate de Client și pot include:        

a) taxa pentru sofer aditional în valoare de 22 Euro (TVA inclus);          

c) taxa de scaun de copil în valoare de 15 Euro/inchiriere (TVA inclus); 

d) pentru livrarile/colectarile din aeroport, se aplica o taxa aditionala de 15 Euro (TVA inclus) per inchiriere (daca nu este altfel stipulat Formularul de închiriere), taxă pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;       

e) in cazul pierderii sau deteriorarii documentelor Autovehiculului sau a cheilor acestuia, Țiriac Auto Rent va percepe Clientului o taxa in valoare de 250 de Euro (inclusiv TVA), taxă pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;           

f) în cazul in care Autovehiculul este returnat fara a fi curatat ori prezinta urme de murdarie la interior, se va percepe o taxa suplimentara de 10 Euro (TVA inclus) - pentru curatare exterioara,  respectiv de 30 Euro (TVA inclus) - pentru curatare interioara, taxa pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;

g) în cazul pierderii sau deteriorarii tichetelor sau jetoanelor de acces in parcare pentru aeroport se va aplica o taxa de 150 de euro ( TVA inclus), taxa pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;        

i) livrarea/colectarea Autovehiculului in afara București și jud. Ilfov se va aplica o taxa aditionala. Taxele adiționale vor fi prevăzute în Formularul de închiriere;   

j) serviciile in afara orelor de program din zilele lucrătoare sau serviciile în zilele de sărbătoare legală stabilite conform legislației din România vor fi taxate cu 25 de euro (TVA inclus)/ operațiune, taxa pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale/ integrale a Garației sau debitării pe card. Sunt considerate ore de program, zilele lucrătoare stabilite potrivit legislației din România, în intervalul orar 09.00- 17.30;  

k) Pentru echipamente optionale precum ar fi: GPS, WI-FI, lanțuri anti-derapante, autovehicul motorizare diesel, autovehicul cutie automata, in functie de disponibilitate se va percepe o taxă suplimentară ce va fi menționată în Formularul de închiriere, conform listei de preturi;   

l) orice alte costuri suplimentare prevăzute în Formularul de închiriere. 

4.6. Clientul datorează costul de închiriere și costurile suplimentare prevăzute în Formularul de închiriere chiar dacă nu folosește Autovehiculul închiriat.          

           

5. GARANȚIA:

5.1. Garanția aferentă închirierii Autovehiculului se achită cel mai târziu la preluarea Autovehiculului.  Valoarea garanției este stabilită în funcție de categoria Autovehiculului și este indicată în Formularul de închiriere. Suma se blocheaza pe cardul de debit/credit prezentat de Client ori se achita in numerar sau prin ordin din plata.  

5.2. Clientul a înțeles și este de acord ca Țiriac Auto Rent să rețină parțial sau integral garanția constituită în orice situație în care la returnarea Autovehiculului se constată necesitatea plății unor sume suplimentare față de cele achitate inițial, precum și în oricare dintre cazurile prevăzute în prezentele Condiții generale.        

Garantia va fi reținută parțial: (a) dacă Autovehiculul este returnat fără plinul de combustibil făcut, la un tarif de 4 Euro+TVA/litru lipsă; (b) în orice alte situații prevăzute în prezentul contract.         

Garanția va fi reținută integral pentru: (a) orice daună asupra Autovehiculului ori a oricăror elemente/ componente ale acestuia; (b) pierderea/deteriorarea actelor, a cheii autovehiculului, a echipamentelor optionale prevazute la art. 4.5. lit. k); (c) alimentarea cu alt tip de combustibil decat cel mentionat in talon; (d) deteriorarea habitaclului; (e) neîndeplinirea formalităților legale în cazul implicării într-un incident rutier (constatare amiabilă, deschiderea dosarului la poliție și/sau a dosarului de daună la asigurător); (f) în caz de furt sau abuz de încredere; (g)în orice alte situații prevăzute în prezentul contract. În situația în care garanția constituită nu acoperă integral toate prejudiciile suferite, Țiriac Auto Rent își rezervă dreptul de a solicita eventualele daune suferite până la acoperirea integrală a prejudiciului.        

5.3. Restituirea parțială sau integrală a garanției se va face în baza unei solicitări scrise transmise către Țiriac Auto Rent. Restituirea se va face în contul Clientului menționat în Formularul de închiriere, în termen de 30 de zile de la data restituirii Autovehiculului, consemnată în Procesul-verbal de restituire.    

           

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ    

6.1. Plata tarifului de bază, a costurilor suplimentare și a Garanției se face în una dintre următoarele modalități:

a) prin transfer bancar; 

b) prin numerar, cu condiția plafonului prevăzut de Legea nr. 70/2015;  

c) prin card de credit/ debit. Sunt acceptate la plată doar următoarele carduri bancare: Visa, Mastercard, AMEX. Prin semnarea Contractului, Clientul autorizează în mod expres Țiriac Auto Rent în scopul de a debita cardul.        

6.2. Plata tarifului de bază, a costurilor suplimentare și a Garanției se face nu mai târziu de data predării către Client a Autovehiculului. Nerespectarea termenului de plată de către Client conduce la încetarea de drept a Contractului, fără nicio formalitate prealabilă.   

6.3. În cazul în care tariful de bază, costurile suplimentare sau valoarea Garanției sunt prevăzute în Euro, factura va fi emisă la cursul B.N.R. + 2%, valabil în ziua emiterii acesteia.           

6.4. Dacă urmare a utilizării Autovehiculului vor fi înregistrate costuri suplimentare, taxe, tarife ori daune, Clientul are obligația să achite totalul obligațiilor financiare rămase de plată conform Contractului, în momentul predării Autovehiculului, prevederile art. 5.2. ramânând aplicabile.            

6.5. În cazul întârzierii plății peste termenele stabilite în Contract, Țiriac Auto Rent are dreptul de a percepe plata de penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, până la plata integrală a debitului restant, totalul penalităților putând depăși debitul în raport de care au fost calculate.  

6.6. Sumele datorate de Client pe baza prezentului Contract vor fi achitate si considerate platite in urmatoarea ordine de preferinta: i) penalitati de intarziere; ii) valoare debit principal si iii) orice alte sume datorate conform Contractului.          

           

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:  

7.1. Obligațiile Țiriac Auto Rent:

a) să predea Autovehiculul către Client, în conditiile agreate ;   

b) să asigure folosința linistită și utilă a Autovehiculului pe toata durata închirierii, sub condiția respectării de către Client a tuturor clauzelor contractuale. Țiriac Auto Rent este exonerat de garantia pentru orice alte vicii/ deficiențe decat cele consemnate in procesul-verbal de predare primire;

c) in caz de accident/ nefuncționare din orice motive a Autovehiculului, indiferent de cine este partea vinovata, Țiriac Auto Rent nu este obligat sa inlocuiasca Autovehiculul si nici sa returneze chiria aferenta perioadei de neutilizare;         

d) să respecte, execute și să îndeplinească oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentele Condiții;          

e) Țiriac Auto Rent isi rezerva dreptul de a instala in Autovehicul sisteme de monitorizare tip GPS, precum si dreptul de a opri functionarea Autovehiculului prin comanda de la distanta, in cazul in care Clientul nu executa intocmai si la timp oricare dintre obligatiile asumate prin prezentul Contract.      

7.2. Obligațiile Clientului:         

a) să nu transmită în niciun fel, in tot sau in parte, cu titlu oneros sau gratuit, folosința asupra Autovehiculului închiriat unei alte persoane. Conducerea Autovehiculului este permisă doar persoanelor menționate în Formularul de închiriere;      

b) sa achite Chiria și Garanția către Țiriac Auto Rent, in conditiile prevazute în Contract ;            

c) să exploateze si să asigure siguranța Autovehiculul incredintat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar, în conformitate cu destinația Autovehiculului stabilită de producător și numai in conditiile prevazute in documentatia tehnica a acestuia, cu respectarea manualului de utilizare, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestuia,. Este strict interzisa deplasarea Autovehiculului pe drumuri forestiere, in expediții montane sau pe șosele neasfaltate sau nemarcate pe harta;    

d) să suporte toate cheltuielile necesare folosintei Autovehiculului și orice despăgubiri apărute în legătură cu acesta, astfel cum sunt menționate în Contract.   

e) să aibă o conduită civilizată pe durata conducerii Autovehiculului încredintat, să respecte cu strictete legislaţia rutiera in vigoare, precum ar fi, dar nelimitat la acestea:         

Să nu se angajeze in dispute verbale cu participantii la trafic;        
Să nu conducă într-un mod sportiv si/ sau agresiv, peste limita vitezei legale;        
Să nu aibă atitudini necorespunzatoare fata de organele de politie, ceilalti participanti la trafic, pietoni;       
Să nu conducă sub influenta alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricarei alte substante care sa-i afecteze starea de concentrare sau capacitatea de a reacționa sau de a conduce;        
Sa nu foloseasca Autovehiculul in activitati de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, întreceri/competitii/curse/ teste auto, tractare/ împingere/remorcare alte autovehicule/remorci/alte obiecte, transport substanțe periculoase, si alte teste ori rent-a-car, transport de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit sau orice activitate cu caracter lucrativ ori ilegal ;
Sa nu depășească sarcina maximă utilă a Autovehiculului;
Sa nu paraseasca Autovehiculul cu cheile in contact, cu usile/geamurile/portbagajul deschis si sa nu lase actele originale in interiorul acestuia.
f) in caz de accident, distrugere sau furt sa anunte in maximum 12 ore Țiriac Auto Rent și să efectueze toate demersurile legale (constatare amiabilă,  proces-verbal constatator al accidentului etc.). De asemenea, va efectua toate demersurile necesare pentru deschiderea dosarului de daună la asigurător;         

g) să păstreze Autovehiculul in stare perfecta de functionare si sa mentina starea de curatenie exterioară și interioară.

h) în cazul depasirii oricaror termene stabilite in prezentul contract, Clientul este de drept in intarziere:        

i) orice intervenții tehnice ori estetice asupra Autovehiculului vor fi făcute doar în unitățile service indicate de Țiriac Auto Rent. În cazuri urgente și excepționale Țiriac Auto Rent va putea permite ca intervențiile asupra Autovehiculului într-o unitate service autorizată R.A.R.;   

j) sa nu transporte animale/pasari cu Autovehiculul, decât în situația în care sunt utilizate cutii speciale de transport pentru animale;   

k) sa nu fumeze si sa nu permita fumatul in interiorul Autovehiculului;   

l) să respecte, execute și să îndeplinească oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentele Condiții.          

           

8. PREDAREA ȘI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI:          

8.1. Predarea Autovehiculului către Client se va face la termenul și în locul menționate în Formularul de închiriere, sub condiția plății integrale a Chiriei și Garanției. Eventuale costuri suplimentare în legătură cu predarea Autovehiculului sunt stabilite conform listei de preturi sau Formularului de închiriere.       

8.2. Predarea Autovehiculului către Client va fi consemnată într-un Proces-verbal care face parte integrantă din Contract. Clientul va asigura inspectarea Autovehiculului la momentul preluării, având obligația să consemneze în Procesul-vebal orice deficiențe constatate și orice obiecțiuni cu privire la starea acestuia. Clientul nu va putea putea ridica obiecțiuni cu privire la starea Autovehiculului ulterior preluării acestuia, dacă acestea nu au fost menționate în Procesul-verbal de predare.     

8.3. Țiriac Auto Rent va preda Clientului Autovehiculul, curat și cu plinul făcut (dacă nu se prevede altceva în Procesul-verbal), prin înmânarea unei chei și împreună cu următoarele documente:     

a) certificatul de înmatriculare cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;      

b) cartea tehnica/ manualul de utilizare;

c) 1 rand de chei pentru utilizarea autovehiculului;        

d) polița RCA;  

Clientul are obligația de a păstra în permanență asupra sa toate documentele menționate anterior, având obligația de a le prezenta organelor abilitate de control.

8.4. Clientul are obligația de a restitui Autovehiculul la data, ora și locația menționate în Formularul de închiriere, curat, cu plinul făcut (dacă nu a fost predat altfel) și cu documentele menționate la art. 8.3.  Restituirea va fi consemnată în procesul-verbal de restituire.     

8.5. În cazul în care, la momentul restituirii Autovehiculului, Clientul nu este prezent sau, deși este prezent, are obiecțiuni cu privire la mențiunile efectuate de reprezentantul Țiriac Auto Rent în procesul-verbal de restituire cu privire la starea Autovehiculului, daune, număr de kilometri, cantitate combustibil, constatările reprezentantului Țiriac Auto Rent vor prima asupra celor ale Clientului.        

8.6. In cazul unei intarzieri mai mari de 1 oră fata de timpul de returnare specificat, daca Clientul nu comunică aceasta intarziere prin telefon sau e-mail, Țiriac Auto Rent isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia în legătură cu furtul Autovehiculului. De asemenea, in aceasta situatie Țiriac Auto Rent poate uza de toate mijloacele legale pentru recuperarea Autovehiculului, iar cheltuielile generate de aceasta recuperare vor cadea in sarcina Clientului. In aceasta situatie, Clientul se obliga sa nu se opuna in niciun fel asupra dreptului de reposesie exercitat de Țiriac Auto Rent si sa nu refuze restituirea Autovehiculului, orice opozitie fiind calificata ca fiind infractiune de abuz de incredere,  Țiriac Auto Rent având dreptul de a solicita plata cu titlu de daune plata unei sume de 500 euro/zi până la returnarea Autovehiculului.         

           

9. ASIGURĂRI. PROCEDURA ÎN CAZ DE DAUNĂ. RĂSPUNDERI:    

9.1. Autovehiculul beneficiează de asigurare de răspundere civila obligatorie (poliță R.C.A.), inclusă în costul închirierii, în limitele de despăgubire stabilite de legislația română. In cazul in care valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita de lege, Clientul este responsabil in mod direct pentru diferenta dintre valoarea totala a pagubelor produse si limita maxima acceptata de lege, fiind de acord cu acoperirea integrala a valorii.        

9.2. Asigurarile acopera toate daunele din evenimente rutiere, care sunt provocate de alt participant la trafic, cu conditia intocmirii tuturor formalitatilor legale, conform art. 9.6.    

9.3. Asigurarile nu acoperă, toate aceste sume urmând să fie suportate de către Client:

a) daunele provocate din erori de pilotaj, zgarieturi, capace roti sparte sau pierdute, pana de cauciuc, parbrize, deteriorare anvelope etc.;     

b) defectiunile provocate la motor sau subansamblele acestuia, la sistemul de directie sau la sistemul de franare, care sunt cauzate din vina Clientului, ca urmare a unei exploatari necorespunzatoare, certificate de catre ateliere service autorizate;        

c) accidentele produse de catre Client, ca urmare a consumului de alcool, droguri sau a oricaror alte substante interzise. In aceste cazuri Clientul va suporta consecintele legale ce se impun in astfel de situatii si toate cheltuielile de reparatie, inclusiv zilele de stationare;     

d) furtul Autovehiculului lasat descuiat si nesupravegheat. In caz de furt Clientul trebuie sa prezinte Țiriac Auto Rent cheia de contact (bruta si telecomanda + talon) care i s-a inmanat la plecare;           

e) furtul din Autovehicul a oricăror obiecte personale, indiferent de valoare;       

f) pe durata Contractului, Clientul este raspunzator de toate daunele produse unor  terti, in cazul in care acestia au pretentii suplimentare sau in cazul in care valoarea pagubelor depaseste valoarea sumei asigurate.        

În toate aceste cazuri, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral garanția constituită de către Client.     

9.4. Asigurarea nu absolva Clientul de responsabilitatea de plata integrala pentru pagubele produse Autovehiculului in urmatoare cazuri:    

a) Accidentul/orice paguba asupra Autovehiculului a fost produs/a de catre Client sau soferul adițional;         

b) Autovehiculul a fost condus cu incalcarea legislatiei in vigoare si oricăror altor reguli de circulatie;        

c) Autovehiculul a fost folosit pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit;   

d) Autovehiculul a fost folosit pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau obiecte;

e) Clientul sau șoferul adițional  a condus Autovehiculul in timp ce se afla sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;    

f) Autovehiculul a fost condus in concursuri, curse sau teste auto;         

g) Autovehiculul a fost condus in afara drumurilor publice;        

h) Autovehiculul este dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in Contract);   

i) In cazul in care Clientul nu pastreaza Autovehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste, si nu a tinut asupra sa documentele Autovehiculului, iar acestea au disparut;    

j) Autovehiculul a fost deteriorat intentionat sau din neglijenta;  

k) Lipsa formularului de constatare amiabilă, a declaratiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea Autovehiculului ori neîndeplinirea formalităților la asigurător, cu respectarea legislației în vigoare (ex. termene de deschidere dosar);

l) In cazul in care Clientului sau soferului adițional i s-a retinut/suspendat permisul de conducere pe durata contractului. 

m) Pagubele cauzate cauciucurilor sau jantelor (in cazul in care acestea nu au rezultat in urma unui incendiu sau accident);     

n) Pagubele produse unor subansamble sau parti componente ale Autovehiculului prin nerespectarea normelor privind incarcarea si ancorarea pe timpul transportului, pagubele cauzate atat exteriorului cat si interiorului Autovehiculului de actiunea unor substante corozive sau inflamabile;           

o)Alimentarea cu carburant necorespunzător;   

p) În cazul neprezentării la una dintre unitățile service indicate de Țiriac Auto Rent în vederea efectuării reviziei, mentenanței Autovehiculului.

În toate aceste cazuri, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral garanția constituită de către Client.     

In cazurile precizate mai sus, Clientul va suporta consecintele legale ce se impun in astfel de situatii si toate cheltuielile de reparatie, inclusiv zilele de stationare.      

9.5. In cazul in care Clientul a furnizat catre Țiriac Auto Rent informatii false privind identitatea sau orice date de identificare ori valabilitatea permisului sau de conducere, Țiriac Auto Rent isi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Client tertilor. In aceste conditii Clientul nu poate beneficia de asigurare și va suporta toate consecințele legale, inclusiv orice daune aduse Autovehiculului, costuri aferente utilizării Autovehiculului sau alte asemenea. De asemenea, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral Garanția constituită de către Client.           

9.6. In caz de implicare într-un incident rutier, distrugere sau furt este obligatoriu, în conformitate cu prevederile legale:       

a) fie să întocmiți formularul de constatare amiabilă de accident și să îl transmiteți către Țiriac Auto Rent. Constatarea amiabilă de accident este posibilă doar în următoarele situații: (i) din accident au rezultat numai pagube materiale; (ii) în accident au fost implicate numai două vehicule; (iii) nu se creează pagube materiale altei persoane decât celor doi conducători de vehicule implicaţi în accident; (iv) există acordul de voinţă al celor doi conducători auto, exprimat prin semnarea formularului;    

b) fie să declarați incidentul rutier la organele de Politie care vor constata daunele si vor elibera: (i) Raportul Politiei/Anexa 2 cu semnatura ofiterului de politie si stampila sectiei de politie, precum și specificatia ca soferul se afla/nu se afla sub influenta alcoolului; (ii) Autorizatia de reparatie cu semnatura ofiterului de politie si stampila sectiei de politie. Declaratia la Politie este obligatorie in următoarele cazuri: daca în urma evenimentului a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane; daca partea responsabila nu este identificata/ vandalism (ex. daune in parcare in lipsa Dvs.); dacă nu a fost întocmit formular de constatare amiabilă.

Pe lângă obligațiile indicate mai sus, Clientul va înștiința Țiriac Auto Rent in maxim 12 ore de la producerea evenimentului.   

9.7. În cazul oricăror avarii produse Autovehiculului, indiferent de identitatea persoanei vinovate, Clientul va pierde integral Garanția. În plus, în situația în care Clientul nu efectuează toate demersurile indicate la art 9.6. și/ sau nu prezintă oricare dintre documentele necesare deschiderii dosarului de daună ori în alte situații indicate în Contract, Clientul va suporta contravaloarea tuturor reparațiilor Autovehiculului sau alte daune suferite de către Țiriac Auto Rent.   

9.8. În situația în care în urma avariilor Autovehiculului acesta este declarat daună totală ori în situația în care Autovehiculul a fost furat, iar asigurătorul nu despăgubește integral Țiriac Auto Rent, Clientul va despăgubi Țiriac Auto Rent pentru toate prejudiciile suportate de aceasta.            

9.9. În cazul in care au fost transportate animale/pasari cu Autovehiculul fără a fi utilizate cutii speciale pentru transportul acestora sau dacă nu a fost respectată obligația de nu fuma in interiorul Autovehiculului, Clientul are obligația să plătească către Țiriac Auto Rent echivalentul sumei de 250 Euro, la care se adaugă T.V.A. Suma poate fi reținută, total sau parțial, din Garanția constituită.    

9.10. În cazul alimentării Autovehiculului cu un alt carburant decât cel indicat în talon, Clientul va achita costul aferent reparatiei, conform devizului de service, iar Țiriac Auto Rent va reține cu titlu de daune interese contravaloarea integrală a Garanției constituite.         

9.11. În cazul abandonării Autovehiculului, fără îndeplinirea formalităților de returnare, inclusiv în cazul refuzului de semnare a documentelor în cazul returnării, Țiriac Auto Rent va percepe Chiria în conformitate cu prevederile Contractului, până la îndeplinirea formalităților de returnare, care vor fi efectuate în acest caz de reprezentanții Țiriac Auto Rent. În situația în care se constată avarii de natură estetică, mecanică ori electrică la Autovehicul, Clientul va fi informat imediat de Țiriac Auto Rent despre natura acestora, urmând ca în cel mai scurt timp să transmită devizul de reparatie. În cazul abandonării Autovehiculului sau în cazul constatării unor daune la Autovehicul de către reprezentanții Țiriac Auto Rent cu ocazia îndeplinirii formalităților de returnare, Clientul va pierde valoarea integrală a Garanției constituite, iar eventualele daune care nu sunt acoperite de garanție, vor fi achitate de către Client.     

9.12. În cazul în care Autovehiculul este returnat de către Client murdar, iar după cosmetizare Țiriac Auto Rent constată existența unor daune la autovehicule, va reține integral Garanția și, suplimentar, Clientul va achita suplimentar contravalorea reparațiilor.    

9.13. Țiriac Auto Rent nu răspunde:     

a) pentru pierderile suportate de Client în caz de defectare sau avarie a Autovehiculului;

b) pentru daunele cauzate în trafic de Autovehicul;       

c) pentru eventualele obiecte uitate de Client în Autovehicul și neidentificate in timpul perioadei de inchiriere sau la restituirea acestuia.

           

10. DEPLASAREA ÎN AFARA ROMÂNIEI:     

10.1. În vederea utilizării Autovehiculului în afara granițelor României, Clientul se va adresa direct catre Țiriac Auto Rent cu detalii despre tara de destinatie, durata deplasarii, tarile de tranzit si scopul calatoriei. In cazul în care Țiriac Auto Rent este de acord cu încheierea Contractului de închiriere, Clientul va fi ținut la plata unor costuri suplimentare.  

10.2. În cazul în care Clientul va părăsi teritoriul României fără aprobarea Țiriac Auto Rent, această acțiune se consideră o încălcare a obligațiilor contractuale, Clientul purtând întreaga răspundere pentru orice faptă sau omisiune determinată prin fapta sa, inclusiv dar fără a se limita la daunele produse prin accident, furt, cheltuieli de repatriere a Autovehiculului.   

           

11. DEFECȚIUNI ȘI ASISTENȚĂ. ÎNLOCUIRE AUTOVEHICUL:         

11.1. În cazul în care pe durata închirierii, Autovehiculul nu mai funcționează, fără a putea fi reținută vreo culpă a Clientului, Țiriac Auto Rent va putea asigura în limita disponibilității, un autovehicul de schimb. Țiriac Auto Rent este exonerat de orice răspundere față de Client și nu va fi ținut răspunzător față de acesta pentru daune de orice natură în măsura în care nu va putea pune la dispoziția Clientului un autovehicul de schimb.    

11.2. Țiriac Auto Rent asigură asistență rutieră exclusiv pe teritoriul României, sub condiția respectării de către Client a prevederilor art. 7.2. Asistența rutieră presupune ridicarea pe platformă Autovehiculului de la locul imobilizării și transportul Clientului, pasagerilor și bagajelor acestuia/acestora până la un loc de cazare.      

11.3.  In cazul in care Clientul ascunde producerea unui accident si repara Autovehiculul fara acordul Țiriac Auto Rent, acesta va fi facturat si incasat conform devizului de reparatii emis de service-ul ales de Tiriac Auto Rent.      

           

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:    

12.1. Contractul încetează în următoarele situații:         

a) la data expirării perioadei de închiriere;        

b) înainte de termen, prin acordul părților;        

c) prin reziliere unilaterală de către Țiriac Auto Rent în cazul nerespectării de către Client a prevederilor Contractului de închiriere, prin transmiterea unei notificări cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care contractul urmează să înceteze;

d) prin denunțare unilaterală de către Țiriac Auto Rent, cu condiția transmiterii unei notificări scrise prealabile cu 48 de ore înainte de data la care se dorește încetarea contractului .

e) în cazul decesului Clientului 

12.2. În oricare dintre cazurile de încetare, Clientul are obligația de restitui Autovehiculul cu respectarea art. 8.4. în locația de returnare menționată în Formularul de închiriere și de a achita orice alte costuri suplimentare rezultate din utilizarea Autovehiculului, precum și orice alte costuri necesare aducerii Autovehiculului la starea tehnică și estetică existente la data predării. Clientul ia cunostinta de faptul ca nerestituirea Autovehiculului la încetarea din orice motive a Contractului, se pedepsește potrivit Codului penal român.         

12.3. In cazul in care Clientul refuza returnarea de buna voie a Autovehiculului, Țiriac Auto Rent va recurge la recuperarea Autovehiculului prin mijloacele proprii. Orice cheltuiala aferenta acestei operatiuni va fi suportată de către Client.          

           

13. NOTIFICĂRI. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI. LITIGII:     

13.1. Orice notificare, factura sau alta instiintare pe care o parte contractanta o datoreaza sau doreste sa o adreseze celeilalte parti in conformitate cu Contractul va fi considerata comunicata daca este transmisa celeilalte parti la adresa mentionata în Contract sau la orice alta adresa adusa in scris la cunostinta celeilalte parti, dupa cum urmeaza: prin inmanare; prin scrisoare sau curier cu confirmare de primire; prin e-mail; prin SMS.        

13.2. Contractul de închiriere este guvernat de legea română. Orice litigiu în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea Contractului de închiriere vor fi soluționate de instanța competentă de la sediul social al Țiriac Auto Rent.        

           

14. FORȚĂ MAJORĂ. CAZ FORTUIT:

14.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti in scris, in termen de maximum cinci (5) zile de la aparitie, iar dovedirea fortei majore impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore se vor comunica in maximum cincisprezece (15) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea acesteia in termen de maximum cincisprezece (15) zile.

14.2.  Părţile convin că răspunderea Clientului nu poate fi înlăturată pentru caz fortuit astfel cum este acesta definit de lege.

           

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Tiriac Auto Rent asigura, in condiţiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale Clientului si respectarea dreptului acestuia la protecţia vietii private. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul informatiilor dezvaluite deliberat de catre Client unor parti terte.           

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.  

Datele personale colectate si inregistrate sunt utilizate de catre Tiriac Auto Rent si partenerii sai contractuali  cu buna-credinta, pentru incheierea si executarea contractului cat si in scopuri legitime sau in vederea indeplinirii unor obligatii legale cu respectarea cerintelor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.        

Datele personale prelucrate, scopurile prelucrarii cat si drepturile dvs. se regasesc in Anexa –Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal persoane fizice. Informatiile pot fi consultate si pe site-ul Tiriac Auto, sectiunea protectia datelor https://www.tiriacauto.ro/ro/controleaza-prelucrarea-datelor-tale-cu-caracter-personal.   

16. CLAUZE FINALE: 

16.1. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile art. 1.777- 1.823 Cod civil, in masura in care acestea nu contravin prezentelor Condiții. 

16.2. Orice modificare survenita in legislatia romana pe parcursul derularii prezentului contract, de natura a modifica nivelul si/sau modul de aplicare a taxelor existente (precum TVA etc.) sau prin care intra in vigoare noi taxe, impozite este aplicabila din momentul intrarii in vigoare si conduce la modificarea corespunzatoare a Contractului.           

16.3. Clientul îşi asumă în mod expres riscul schimbării împrejurărilor faţă de data încheierii Contractului.    

           

CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PENTRU ÎNCHIRIERE AUTOVEHICULE PERSOANE JURIDICE

                       

1. CLAUZE GENERALE. DEFINIȚII:   

1.1. Prezentele clauze reglementează raporturile juridice care se stabilesc între Țiriac Auto Rent și clienții săi privind închirierea unui autovehicul fără șofer (sistem rent-a-car), precum și plata acestui serviciu. 

1.2. Prin semnarea prezentelor Condiții contractuale, Clientul declară că a citit, înțeles și este pe deplin de acord cu prevederile acestora și le va respecta întocmai în raporturile sale cu Țiriac Auto Rent.       

1.3. Definiții:    

1.3.1. Client – înseamnă șoferul/ plătitorul/ utilizatorul ale cărui date de identificare sunt menționate în Formularul de închiriere.

1.3.2. Contractul de închiriere/ Contractul - se referă la Formularul de închiriere, Conditiile contractuale generale pentru închiriere autovehicule ale Țiriac Auto Rent, Procesul-verbal de predare – primire ale Autovehiculului si toate Anexele la Contract.        

1.3.3. Autovehiculul – se referă la vehiculul care face obiectul Contractului de închiriere, cu datele de identificare prevăzute în Formularul de închiriere, precum și toate accesoriile acestuia.         

1.3.4. Chiria – cuprinde tariful de bază astfel cum este indicat la art. 4.1., precum și eventualele costuri suplimentare conform opțiunilor Clientului, astfel cum sunt prevăzute în Formularul de închiriere.        

1.3.5. Garanția – reprezintă suma ce trebuie achitată de către Client sau autorizată pe cardul de credit/ debit al Clientului și care va putea fi reținută de către Țiriac Auto Rent în condițiile prevăzute în prezentele Condiții contractuale.   

           

2. CONDIȚII PENTRU ÎNCHIRIEREA AUTOVEHICULULUI. ACTE NECESARE LA PRELUAREA AUTOVEHICULULUI:   

2.1. În vederea închirierii unui autovehicul Clientul trebuie să prezinte următoarele acte și să îndeplinească următoarele condiții:      

2.1.1. În cazul persoanelor fizice:         

a) să aibă cel puțin 21 ani împliniți la data semnării contractului pentru vehiculele din categoria Economy și Compact și 23 de ani împliniți la data semnării contractului pentru vehiculele din categoriaFull-Size, Premium si VAN;    

b) să dețină permis de conducere valabil pentru categoria Autovehiculului care face obiectul Contractului, respectiv minim 1 an pentru vehiculele din categoria Economy și Compact și de minim 3 ani pentru vehiculele din categoria Full-Size, Premium si VAN; 

c) în cazul permiselor de conducere eliberate de o autoritate națională din afara Uniunii Europene, este necesară prezentarea unui permis de conducere internațional valabil, împreună cu permisul de conducere eliberat de autoritățile naționale;       

e) Act de identitate valabil: pasaport, carte de identitate, permis de sedere.       

f) Card de credit sau card de debit: sunt acceptate cardurile Visa, Mastercard, AMEX.   

Actul de identitate si permisul de conducere, trebuie prezentate in original la predarea Autovehiculului.

2.1.2. În cazul persoanelor juridice:      

a) dovada constituirii conform legislației țării în care aveți sediul social. Dovada se face prin prezentarea unei fotocopii de pe certificatul de înmatriculare, certificat constatator sau orice alt document eliberat de autoritățile naționale care să ateste înregistrarea valabilă. În cazul în care documentele sunt eliberate de o alta autoritate decât cele române, acestea vor fi însoțite de traducere efectuată de un traducător autorizat; 

b) împuternicire semnată de administratorului persoanei juridice pentru persoana care va conduce Autovehiculul, inclusiv pentru șoferul adițional;

c) persoana împuternicită trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute la art. 2.1.1.           

2.2. În cazul în care la data predării Autovehiculului, Țiriac Auto Rent constată că informațiile și documentele transmise de către Client nu corespund cu cele prezentate și/ sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2.1.1. și 2.1.2, contractul se reziliează de drept, fără nicio notificare prealabilă și fără îndeplinirea vreunei formalități. În acest caz, Țiriac Auto Rent are dreptul de a reține garanția constituită de către Client, cu titlu de daune interese.           

2.3. În cazul în care se dorește includerea unui șofer suplimentar, acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile prevazute la art. 2.1.1. În cazul în care Autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat Clientul sau șoferul adițional, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Clientului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Țiriac Auto Rent avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre aceștia, pentru recuperarea integrala a prejudiciilor.    

2.4. Țiriac Auto Rent își rezervă dreptul de a refuza încheierea unui Contract de închiriere, fără să fie obligat să prezinte un motiv.       

           

3. OBIECTUL CONTRACTULUI. DURATĂ. PRELUNGIRE:     

3.1. Obiectul Contractului de închiriere constă în transmiterea de catre Țiriac Auto Rent, in favoarea Clientului, a dreptului de folosință temporară asupra Autovehiculului fără șofer, pe teritoriul României.       

3.2. Transmiterea folosinței Autovehiculului are loc in conditiile in care Clientul plătește Chiria și suma reprezentând Garantia, în conformitate cu art. 5. Garanția va fi returnată Clientului în condițiile prevăzute în Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, neachitarea de către Client a sumei aferente închirierii și a sumei aferente Garanției, Contractul se consideră desființat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile.        

3.3. Durata închirierii este cea menționată în Formularul de închiriere. Durata minimă de închiriere este de o zi. Se acceptă, fără costuri adiționale, o întârziere de 60 de minute față de ora de predare/ returnare indicate.       

Orice întârziere care va depăși 60 de minute, va fi penalizată de Țiriac Auto Rent după cum urmează:         

a) începand cu minutul 61 si pana la 240 de minute, se vor percepe penalitati de 10 Euro (TVA inclus) pentru fiecare interval de 60 minute.      

b) incepand cu 241 de minute de întârziere, Clientul va fi obligat la plata chiriei/zi, in cuantumul stabilit prin prezentul Contract, pana la returnarea Autovehiculului.       

3.4. Solicitarea de prelungire a duratei de închiriere, peste termenul de returnare, se poate face: pe email la adresa inchirieri@tiriacautorent.ro sau prin SMS la nr. de telefon 0743.332.453. Prelungirea duratei de închiriere va fi confirmată de Țiriac Auto Rent pe e-mail sau SMS. Contractul va fi considerat prelungit doar în situația în care Clientul achită contravaloarea costului de închiriere și a costurilor suplimentare aferente perioadei de prelungire. Prelungirea duratei de închiriere se face fie prin semnarea unei anexe de către Client, fie prin completarea anexei de către reprezentantul Țiriac Auto Rent, la care se va atașa dovada solicitării de prelungire transmise de Client prin e-mail sau SMS, fără a mai fi necesară semnarea anexei de către Client.

3.5. In caz de intarziere neanunțată a returnării Autovehiculului cu mai mult de 1 ora fata de timpul stabilit (atunci cand intarzierea nu este anuntata telefonic), Țiriac Auto Rent isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furtul Autovehiculului.

3.6. Este strict interzisă vanzarea, cesiunea, subinchirierea, garantarea, amanetarea sau orice altă modalitate de înstrăinare a Autovehiculului de către Client. 

3.7. In cazul in care Clientul restituie Autovehiculul inainte de data mentionata in Contract, chiria si costurile suplimentare pentru perioada in care Autovehiculul nu a fost utilizat, nu vor fi returnate Clientului.     

           

4. COSTUL DE ÎNCHIRIERE. COSTURI SUPLIMENTARE:     

4.1. Costul de închiriere a Autovehiculului este compus din:      

a) tariful de bază pentru fiecare zi de închiriere, conform tarifelor în vigoare la data efectuării rezervării;        

b) costuri suplimentare conform opțiunilor Clientului, în vigoare la data încheierii Contractului.            

În tariful de bază sunt incluse următoarele:       

a) asigurarea de răspundere civilă față de terți (poliță R.C.A.);  

c) vignetă valabilă pe teritoriul României;          

d) asistență rutieră pentru Autovehicul, conform art. 12.3;         

e) revizia tehnică;        

f) inspecția tehnică periodică;   

g) schimbul de anvelope în funcție de sezon.    

4.2. În tariful de bază nu sunt incluse: combustibilul, taxele speciale de poduri, autostradă, taxe de drum, taxe de staționare/parcare, amenzi primite până la restituirea efectivă a Autovehiculului pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră și a oricăror acte normative în vigoare în legătură cu utilizare Autovehiculului, orice alte sume de plată stabilite de autoritățile locale în legătură cu utilizarea, staționarea ori parcarea Autovehiculului. În situația în care Țiriac Auto Rent achită aceste costuri în numele Clientului, Țiriac Auto Rent are dreptul, la libera sa alegere, de a le reține din Garanția constituită de client, inclusiv prin debitarea cardului de credit/ debit sau vor fi achitate de Client în termen de 3 zile de la primirea facturii emise de Țiriac Auto Rent.   

4.3. Tariful de bază este calculat pentru intervale de 24 de ore începând cu ora de predare prevăzută în Contract și se termină la ora cu restituirii Autovehiculului.  

4.4. Numărul de kilometri incluși în prețul de bază este specificat în Formularul de închiriere. Verificarea numărului de kilometri parcurși de Client se stabilește prin verificarea martorilor electronici de bord ai Autovehiculului. În situația în care se constată săvârșirea unei acțiuni frauduloase asupra martorilor electronici, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral garanția și, suplimentar, să solicite plata oricăror altor daune care să acopere integral prejudiciul suferit de Țiriac Auto Rent.     

4.5. Costurile suplimentare sunt suportate de Client și pot include:        

a) taxa pentru sofer aditional în valoare de 22 Euro (TVA inclus);          

c) taxa de scaun de copil în valoare de 15 Euro/inchiriere (TVA inclus); 

d) pentru livrarile/colectarile din aeroport, se aplica o taxa aditionala de 15 Euro (TVA inclus) per inchiriere (daca nu este altfel stipulat Formularul de închiriere), taxă pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;       

e) in cazul pierderii sau deteriorarii documentelor Autovehiculului sau a cheilor acestuia, Țiriac Auto Rent va percepe Clientului o taxa in valoare de 250 de Euro (inclusiv TVA), taxă pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;           

f) în cazul in care Autovehiculul este returnat fara a fi curatat ori prezinta urme de murdarie la interior, se va percepe o taxa suplimentara de 10 Euro (TVA inclus) - pentru curatare exterioara,  respectiv de 30 Euro (TVA inclus) - pentru curatare interioara, taxa pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;

g) în cazul pierderii sau deteriorarii tichetelor sau jetoanelor de acces in parcare pentru aeroport se va aplica o taxa de 150 de euro (TVA inclus), taxa pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale ori totale a Garanției sau debitării pe card;        

i) livrarea/colectarea Autovehiculului in afara București și jud. Ilfov se va aplica o taxa aditionala. Taxele adiționale vor fi prevăzute în Formularul de închiriere;   

j) serviciile in afara orelor de program din zilele lucrătoare sau serviciile în zilele de sărbătoare legală stabilite conform legislației din România vor fi taxate cu 25 de euro (TVA inclus)/ operațiune, taxa pe care Clientul accepta sa facă obiectul reținerii parțiale/ integrale a Garației sau debitării pe card. Sunt considerate ore de program, zilele lucrătoare stabilite potrivit legislației din România, în intervalul orar 09.00- 17.30;  

k) Pentru echipamente optionale precum ar fi: GPS, WI-FI, lanțuri anti-derapante, autovehicul motorizare diesel, autovehicul cutie automata, in functie de disponibilitate se va percepe o taxă suplimentară ce va fi menționată în Formularul de închiriere, conform listei de preturi;   

l) orice alte costuri suplimentare prevăzute în Formularul de închiriere. 

4.6. Clientul datorează costul de închiriere și costurile suplimentare prevăzute în Formularul de închiriere chiar dacă nu folosește Autovehiculul închiriat.          

           

5. GARANȚIA:

5.1. Garanția aferentă închirierii Autovehiculului se achită cel mai târziu la preluarea Autovehiculului.  Valoarea garanției este stabilită în funcție de categoria Autovehiculului și este indicată în Formularul de închiriere. Suma se blocheaza pe cardul de debit/credit prezentat de Client ori se achita in numerar sau prin ordin din plata.  

5.2. Clientul a înțeles și este de acord ca Țiriac Auto Rent să rețină parțial sau integral garanția constituită în orice situație în care la returnarea Autovehiculului se constată necesitatea plății unor sume suplimentare față de cele achitate inițial, precum și în oricare dintre cazurile prevăzute în prezentele Condiții generale.        

Garantia va fi reținută parțial: (a) dacă Autovehiculul este returnat fără plinul de combustibil făcut, la un tarif de 4 Euro+TVA/litru lipsă; (b) în orice alte situații prevăzute în prezentul contract.         

Garanția va fi reținută integral pentru: (a) orice daună asupra Autovehiculului ori a oricăror elemente/ componente ale acestuia; (b) pierderea/deteriorarea actelor, a cheii autovehiculului, a echipamentelor optionale prevazute la art. 4.5. lit. k); (c) alimentarea cu alt tip de combustibil decat cel mentionat in talon; (d) deteriorarea habitaclului; (e) neîndeplinirea formalităților legale în cazul implicării într-un incident rutier (constatare amiabilă, deschiderea dosarului la poliție și/sau a dosarului de daună la asigurător); (f) în caz de furt sau abuz de încredere; (g)în orice alte situații prevăzute în prezentul contract. În situația în care garanția constituită nu acoperă integral toate prejudiciile suferite, Țiriac Auto Rent își rezervă dreptul de a solicita eventualele daune suferite până la acoperirea integrală a prejudiciului.        

5.3. Restituirea parțială sau integrală a garanției se va face în baza unei solicitări scrise transmise către Țiriac Auto Rent. Restituirea se va face în contul Clientului menționat în Formularul de închiriere, în termen de 30 de zile de la data restituirii Autovehiculului, consemnată în Procesul-verbal de restituire.    

           

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ    

6.1. Plata tarifului de bază, a costurilor suplimentare și a Garanției se face în una dintre următoarele modalități:

a) prin transfer bancar; 

b) prin numerar, cu condiția plafonului prevăzut de Legea nr. 70/2015;  

c) prin card de credit/ debit. Sunt acceptate la plată doar următoarele carduri bancare: Visa, Mastercard, AMEX. Prin semnarea Contractului, Clientul autorizează în mod expres Țiriac Auto Rent în scopul de a debita cardul.        

6.2. Plata tarifului de bază, a costurilor suplimentare și a Garanției se face nu mai târziu de data predării către Client a Autovehiculului. Nerespectarea termenului de plată de către Client conduce la încetarea de drept a Contractului, fără nicio formalitate prealabilă.   

6.3. În cazul în care tariful de bază, costurile suplimentare sau valoarea Garanției sunt prevăzute în Euro, factura va fi emisă la cursul B.N.R. + 2%, valabil în ziua emiterii acesteia.           

6.4. Dacă urmare a utilizării Autovehiculului vor fi înregistrate costuri suplimentare, taxe, tarife ori daune, Clientul are obligația să achite totalul obligațiilor financiare rămase de plată conform Contractului, în momentul predării Autovehiculului, prevederile art. 5.2. ramânând aplicabile.            

6.5. În cazul întârzierii plății peste termenele stabilite în Contract, Țiriac Auto Rent are dreptul de a percepe plata de penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, până la plata integrală a debitului restant, totalul penalităților putând depăși debitul în raport de care au fost calculate.  

6.6. Sumele datorate de Client pe baza prezentului Contract vor fi achitate si considerate platite in urmatoarea ordine de preferinta: i) penalitati de intarziere; ii) valoare debit principal si iii) orice alte sume datorate conform Contractului.          

           

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:  

7.1. Obligațiile Țiriac Auto Rent:

a) să predea Autovehiculul către Client, în conditiile agreate ;   

b) să asigure folosința linistită și utilă a Autovehiculului pe toata durata închirierii, sub condiția respectării de către Client a tuturor clauzelor contractuale. Țiriac Auto Rent este exonerat de garantia pentru orice alte vicii/ deficiențe decat cele consemnate in procesul-verbal de predare primire;

c) in caz de accident/ nefuncționare din orice motive a Autovehiculului, indiferent de cine este partea vinovata, Țiriac Auto Rent nu este obligat sa inlocuiasca Autovehiculul si nici sa returneze chiria aferenta perioadei de neutilizare;         

d) să respecte, execute și să îndeplinească oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentele Condiții;          

e) Țiriac Auto Rent isi rezerva dreptul de a instala in Autovehicul sisteme de monitorizare tip GPS, precum si dreptul de a opri functionarea Autovehiculului prin comanda de la distanta, in cazul in care Clientul nu executa intocmai si la timp oricare dintre obligatiile asumate prin prezentul Contract.      

7.2. Obligațiile Clientului:         

a) să nu transmită în niciun fel, in tot sau in parte, cu titlu oneros sau gratuit, folosința asupra Autovehiculului închiriat unei alte persoane. Conducerea Autovehiculului este permisă doar persoanelor menționate în Formularul de închiriere;      

b) sa achite Chiria și Garanția către Țiriac Auto Rent, in conditiile prevazute în Contract ;            

c) să exploateze si să asigure siguranța Autovehiculul incredintat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar, în conformitate cu destinația Autovehiculului stabilită de producător și numai in conditiile prevazute in documentatia tehnica a acestuia, cu respectarea manualului de utilizare, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestuia,. Este strict interzisa deplasarea Autovehiculului pe drumuri forestiere, in expediții montane sau pe șosele neasfaltate sau nemarcate pe harta;    

d) să suporte toate cheltuielile necesare folosintei Autovehiculului și orice despăgubiri apărute în legătură cu acesta, astfel cum sunt menționate în Contract.   

e) să aibă o conduită civilizată pe durata conducerii Autovehiculului încredintat, să respecte cu strictete legislaţia rutiera in vigoare, precum ar fi, dar nelimitat la acestea:         

Să nu se angajeze in dispute verbale cu participantii la trafic;         
Să nu conducă într-un mod sportiv si/ sau agresiv, peste limita vitezei legale;          
Să nu aibă atitudini necorespunzatoare fata de organele de politie, ceilalti participanti la trafic, pietoni;        
Să nu conducă sub influenta alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricarei alte substante care sa-i afecteze starea de concentrare sau capacitatea de a reacționa sau de a conduce;          
Sa nu foloseasca Autovehiculul in activitati de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, întreceri/competitii/curse/ teste auto, tractare/ împingere/remorcare alte autovehicule/remorci/alte obiecte, transport substanțe periculoase, si alte teste ori rent-a-car, transport de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit sau orice activitate cu caracter lucrativ ori ilegal ; 
Sa nu depășească sarcina maximă utilă a Autovehiculului; 
Sa nu paraseasca Autovehiculul cu cheile in contact, cu usile/geamurile/portbagajul deschis si sa nu lase actele originale in interiorul acestuia.  
f) in caz de accident, distrugere sau furt sa anunte in maximum 12 ore Țiriac Auto Rent și să efectueze toate demersurile legale (constatare amiabilă,  proces-verbal constatator al accidentului etc.). De asemenea, va efectua toate demersurile necesare pentru deschiderea dosarului de daună la asigurător;         

g) să păstreze Autovehiculul in stare perfecta de functionare si sa mentina starea de curatenie exterioară și interioară.

h) în cazul depasirii oricaror termene stabilite in prezentul contract, Clientul este de drept in intarziere:        

i) orice intervenții tehnice ori estetice asupra Autovehiculului vor fi făcute doar în unitățile service indicate de  Țiriac Auto Rent. În cazuri urgente și excepționale Țiriac Auto Rent va putea permite ca intervențiile asupra Autovehiculului într-o unitate service autorizată R.A.R.;   

j) sa nu transporte animale/pasari cu Autovehiculul, decât în situația în care sunt utilizate cutii speciale de transport pentru animale;   

k) sa nu fumeze si sa nu permita fumatul in interiorul Autovehiculului;   

l) să respecte, execute și să îndeplinească oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentele Condiții.          

           

8. PREDAREA ȘI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI:          

8.1. Predarea Autovehiculului către Client se va face la termenul și în locul menționate în Formularul de închiriere, sub condiția plății integrale a Chiriei și Garanției. Eventuale costuri suplimentare în legătură cu predarea Autovehiculului sunt stabilite conform listei de preturi sau Formularului de închiriere.       

8.2. Predarea Autovehiculului către Client va fi consemnată într-un Proces-verbal care face parte integrantă din Contract. Clientul va asigura inspectarea Autovehiculului la momentul preluării, având obligația să consemneze în Procesul-vebal orice deficiențe constatate și orice obiecțiuni cu privire la starea acestuia. Clientul nu va putea putea ridica obiecțiuni cu privire la starea Autovehiculului ulterior preluării acestuia, dacă acestea nu au fost menționate în Procesul-verbal de predare.     

8.3. Țiriac Auto Rent va preda Clientului Autovehiculul, curat și cu plinul făcut (dacă nu se prevede altceva în Procesul-verbal), prin înmânarea unei chei și împreună cu următoarele documente:     

a)          certificatul de înmatriculare cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;           

b)         cartea tehnica/ manualul de utilizare;    

c)     1 rand de chei pentru utilizarea autovehiculului;    

d)    polița RCA;

Clientul are obligația de a păstra în permanență asupra sa toate documentele menționate anterior, având obligația de a le prezenta organelor abilitate de control.

8.4. Clientul are obligația de a restitui Autovehiculul la data, ora și locația menționate în Formularul de închiriere, curat, cu plinul făcut (dacă nu a fost predat altfel) și cu documentele menționate la art. 8.3.  Restituirea va fi consemnată în procesul-verbal de restituire.     

8.5. În cazul în care, la momentul restituirii Autovehiculului, Clientul nu este prezent sau, deși este prezent, are obiecțiuni cu privire la mențiunile efectuate de reprezentantul Țiriac Auto Rent în procesul-verbal de restituire cu privire la starea Autovehiculului, daune, număr de kilometri, cantitate combustibil, constatările reprezentantului Țiriac Auto Rent vor prima asupra celor ale Clientului.        

8.6. In cazul unei intarzieri mai mari de 1 oră fata de timpul de returnare specificat, daca Clientul nu comunică aceasta intarziere prin telefon sau e-mail, Țiriac Auto Rent isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia în legătură cu furtul Autovehiculului. De asemenea, in aceasta situatie Țiriac Auto Rent poate uza de toate mijloacele legale pentru recuperarea Autovehiculului, iar cheltuielile generate de aceasta recuperare vor cadea in sarcina Clientului. In aceasta situatie, Clientul se obliga sa nu se opuna in niciun fel asupra dreptului de reposesie exercitat de Țiriac Auto Rent si sa nu refuze restituirea Autovehiculului, orice opozitie fiind calificata ca fiind infractiune de abuz de incredere,  Țiriac Auto Rent având dreptul de a solicita plata cu titlu de daune plata unei sume de 500 euro/zi până la returnarea Autovehiculului.         

           

9. ASIGURĂRI. PROCEDURA ÎN CAZ DE DAUNĂ. RĂSPUNDERI:    

9.1. Autovehiculul beneficiează de asigurare de răspundere civila obligatorie (poliță R.C.A.), inclusă în costul închirierii, în limitele de despăgubire stabilite de legislația română. In cazul in care valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita de lege, Clientul este responsabil in mod direct pentru diferenta dintre valoarea totala a pagubelor produse si limita maxima acceptata de lege, fiind de acord cu acoperirea integrala a valorii.        

9.2. Asigurarile acopera toate daunele din evenimente rutiere, care sunt provocate de alt participant la trafic, cu conditia intocmirii tuturor formalitatilor legale, conform art. 9.6.    

9.3. Asigurarile nu acoperă, toate aceste sume urmând să fie suportate de către Client:

a) daunele provocate din erori de pilotaj, zgarieturi, capace roti sparte sau pierdute, pana de cauciuc, parbrize, deteriorare anvelope etc.;     

b) defectiunile provocate la motor sau subansamblele acestuia, la sistemul de directie sau la sistemul de franare, care sunt cauzate din vina Clientului, ca urmare a unei exploatari necorespunzatoare, certificate de catre ateliere service autorizate;        

c) accidentele produse de catre Client, ca urmare a consumului de alcool, droguri sau a oricaror alte substante interzise. In aceste cazuri Clientul va suporta consecintele legale ce se impun in astfel de situatii si toate cheltuielile de reparatie, inclusiv zilele de stationare;     

d) furtul Autovehiculului lasat descuiat si nesupravegheat. In caz de furt Clientul trebuie sa prezinte Țiriac Auto Rent cheia de contact (bruta si telecomanda + talon) care i s-a inmanat la plecare;           

e) furtul din Autovehicul a oricăror obiecte personale, indiferent de valoare;       

f) pe durata Contractului, Clientul este raspunzator de toate daunele produse unor  terti, in cazul in care acestia au pretentii suplimentare sau in cazul in care valoarea pagubelor depaseste valoarea sumei asigurate.        

În toate aceste cazuri, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral garanția constituită de către Client.     

9.4. Asigurarea nu absolva Clientul de responsabilitatea de plata integrala pentru pagubele produse Autovehiculului in urmatoare cazuri:    

a) Accidentul/orice paguba asupra Autovehiculului a fost produs/a de catre Client sau soferul adițional;         

b) Autovehiculul a fost condus cu incalcarea legislatiei in vigoare si oricăror altor reguli de circulatie;        

c) Autovehiculul a fost folosit pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit;   

d) Autovehiculul a fost folosit pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau obiecte;

e) Clientul sau șoferul adițional  a condus Autovehiculul in timp ce se afla sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;    

f) Autovehiculul a fost condus in concursuri, curse sau teste auto;         

g) Autovehiculul a fost condus in afara drumurilor publice;        

h) Autovehiculul este dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in Contract);

i) In cazul in care Clientul nu pastreaza Autovehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste, si nu a tinut asupra sa documentele Autovehiculului, iar acestea au disparut;    

j) Autovehiculul a fost deteriorat intentionat sau din neglijenta;  

k) Lipsa formularului de constatare amiabilă, a declaratiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea Autovehiculului ori neîndeplinirea formalităților la asigurător, cu respectarea legislației în vigoare (ex. termene de deschidere dosar);

l) In cazul in care Clientului sau soferului adițional i s-a retinut/suspendat permisul de conducere pe durata contractului. 

m) Pagubele cauzate cauciucurilor sau jantelor (in cazul in care acestea nu au rezultat in urma unui incendiu sau accident       

n) Pagubele produse unor subansamble sau parti componente ale Autovehiculului prin nerespectarea normelor privind incarcarea si ancorarea pe timpul transportului, pagubele cauzate atat exteriorului cat si interiorului Autovehiculului de actiunea unor substante corozive sau inflamabile;           

o)Alimentarea cu carburant necorespunzător;   

p) În cazul neprezentării la unui dintre unitățile service indicate de Țiriac Auto Rent în vederea efectuării reviziei, mentenanței Autovehiculului.

În toate aceste cazuri, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral garanția constituită de către Client.     

In cazurile precizate mai sus, Clientul va suporta consecintele legale ce se impun in astfel de situatii si toate cheltuielile de reparatie, inclusiv zilele de stationare.      

9.5. In cazul in care Clientul a furnizat catre Țiriac Auto Rent informatii false privind identitatea sau orice date de identificare ori valabilitatea permisului sau de conducere, Țiriac Auto Rent isi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Client tertilor. In aceste conditii Clientul nu poate beneficia de asigurare și va suporta toate consecințele legale, inclusiv orice daune aduse Autovehiculului, costuri aferente utilizării Autovehiculului sau alte asemenea. De asemenea, Țiriac Auto Rent are dreptul să rețină integral Garanția constituită de către Client.           

9.6. In caz de implicare într-un incident rutier, distrugere sau furt este obligatoriu, în conformitate cu prevederile legale:       

a) fie să întocmiți formularul de constatare amiabilă de accident și să îl transmiteți către Țiriac Auto Rent. Constatarea amiabilă de accident este posibilă doar în următoarele situații: (i) din accident au rezultat numai pagube materiale; (ii) în accident au fost implicate numai două vehicule; (iii) nu se creează pagube materiale altei persoane decât celor doi conducători de vehicule implicaţi în accident; (iv) există acordul de voinţă al celor doi conducători auto, exprimat prin semnarea formularului;    

b) fie să declarați incidentul rutier la organele de Politie care vor constata daunele si vor elibera: (i) Raportul Politiei/Anexa 2 cu semnatura ofiterului de politie si stampila sectiei de politie, precum și specificatia ca soferul se afla/nu se afla sub influenta alcoolului; (ii) Autorizatia de reparatie cu semnatura ofiterului de politie si stampila sectiei de politie. Declaratia la Politie este obligatorie in următoarele cazuri: daca în urma evenimentului a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane; daca partea responsabila nu este identificata/ vandalism (ex. daune in parcare in lipsa Dvs.); dacă nu a fost întocmit formular de constatare amiabilă.         

Pe lângă obligațiile indicate mai sus, Clientul va înștiința Țiriac Auto Rent in maxim 12 ore de la producerea evenimentului    

9.7. În cazul oricăror avarii produse Autovehiculului, indiferent de identitatea persoanei vinovate, Clientul va pierde integral Garanția. În plus, în situația în care Clientul nu efectuează toate demersurile indicate la art 9.6. și/ sau nu prezintă oricare dintre documentele necesare deschiderii dosarului de daună ori în alte situații indicate în Contract, Clientul va suporta contravaloarea tuturor reparațiilor Autovehiculului sau alte daune suferite de către Țiriac Auto Rent.   

9.8. În situația în care în urma avariilor Autovehiculului acesta este declarat daună totală ori în situația în care Autovehiculul a fost furat, iar asigurătorul nu despăgubește integral Țiriac Auto Rent, Clientul va despăgubi Țiriac Auto Rent pentru toate prejudiciile suportate de aceasta.            

9.9. În cazul in care au fost transportate animale/pasari cu Autovehiculul fără a fi utilizate cutii speciale pentru transportul acestora sau dacă nu a fost respectată obligația de nu fuma in interiorul Autovehiculului, Clientul are obligația să plătească către Țiriac Auto Rent echivalentul sumei de 250 Euro, la care se adaugă T.V.A. Suma poate fi reținută, total sau parțial, din Garanția constituită.    

9.10. În cazul alimentării Autovehiculului cu un alt carburant decât cel indicat în talon, Clientul va achita costul aferent reparatiei, conform devizului de service, iar Țiriac Auto Rent va reține cu titlu de daune interese contravaloarea integrală a Garanției constituite.         

9.11. În cazul abandonării Autovehiculului, fără îndeplinirea formalităților de returnare, inclusiv în cazul refuzului de semnare a documentelor în cazul returnării, Țiriac Auto Rent va percepe Chiria în conformitate cu prevederile Contractului, până la îndeplinirea formalităților de returnare, care vor fi efectuate în acest caz de reprezentanții Țiriac Auto Rent. În situația în care se constată avarii de natură estetică, mecanică ori electrică la Autovehicul, Clientul va fi informat imediat de Țiriac Auto Rent despre natura acestora, urmând ca în cel mai scurt timp să transmită devizul de reparatie. În cazul abandonării Autovehiculului sau în cazul constatării unor daune la Autovehicul de către reprezentanții Țiriac Auto Rent cu ocazia îndeplinirii formalităților de returnare, Clientul va pierde valoarea integrală a Garanției constituite, iar eventualele daune care nu sunt acoperite de garanție, vor fi achitate de către Client.     

9.12. În cazul în care Autovehiculul este returnat de către Client murdar, iar după cosmetizare Țiriac Auto Rent constată existența unor daune la autovehicule, va reține integral Garanția și, suplimentar, Clientul va achita suplimentar contravalorea reparațiilor.    

9.13. Țiriac Auto Rent nu răspunde:     

a) pentru pierderile suportate de Client în caz de defectare sau avarie a Autovehiculului;

b) pentru daunele cauzate în trafic de Autovehicul;       

c) pentru eventualele obiecte uitate de Client în Autovehicul și neidentificate in timpul perioadei de inchiriere sau la restituirea acestuia.

           

10. DEPLASAREA ÎN AFARA ROMÂNIEI:     

10.1. În vederea utilizării Autovehiculului în afara granițelor României, Clientul se va adresa direct catre Țiriac Auto Rent cu detalii despre tara de destinatie, durata deplasarii, tarile de tranzit si scopul calatoriei. In cazul în care Țiriac Auto Rent este de acord cu încheierea Contractului de închiriere, Clientul va fi ținut la plata unor costuri suplimentare.  

10.2. În cazul în care Clientul va părăsi teritoriul României fără aprobarea Țiriac Auto Rent, această acțiune se consideră o încălcare a obligațiilor contractuale, Clientul purtând întreaga răspundere pentru orice faptă sau omisiune determinată prin fapta sa, inclusiv dar fără a se limita la daunele produse prin accident, furt, cheltuieli de repatriere a Autovehiculului.   

           

11. DEFECȚIUNI ȘI ASISTENȚĂ. ÎNLOCUIRE AUTOVEHICUL:         

11.1. În cazul în care pe durata închirierii, Autovehiculul nu mai funcționează, fără a putea fi reținută vreo culpă a Clientului, Țiriac Auto Rent va putea asigura în limita disponibilității, un autovehicul de schimb. Țiriac Auto Rent este exonerat de orice răspundere față de Client și nu va fi ținut răspunzător față de acesta pentru daune de orice natură în măsura în care nu va putea pune la dispoziția Clientului un autovehicul de schimb.    

11.2. Țiriac Auto Rent asigură asistență rutieră exclusiv pe teritoriul României, sub condiția respectării de către Client a prevederilor art. 7.2. Asistența rutieră presupune ridicarea pe platformă Autovehiculului de la locul imobilizării și transportul Clientului, pasagerilor și bagajelor acestuia/acestora până la un loc de cazare.      

11.3.  In cazul in care Clientul ascunde producerea unui accident si repara Autovehiculul fara acordul Țiriac Auto Rent, acesta va fi facturat si incasat conform devizului de reparatii emis de service-ul ales de Tiriac Auto Rent.      

           

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:    

12.1. Contractul încetează în următoarele situații:         

a) la data expirării perioadei de închiriere;        

b) înainte de termen, prin acordul părților;        

c) prin reziliere unilaterală de către Țiriac Auto Rent în cazul nerespectării de către Client a prevederilor Contractului de închiriere, prin transmiterea unei notificări cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care contractul urmează să înceteze;

d) prin denunțare unilaterală de către Țiriac Auto Rent Rent, cu condiția transmiterii unei notificări scrise prealabile cu 48 de ore înainte de data la care se dorește încetarea contractului .            

12.2. În oricare dintre cazurile de încetare, Clientul are obligația de restitui Autovehiculul cu respectarea art. 8.4. în locația de returnare menționată în Formularul de închiriere și de a achita orice alte costuri suplimentare rezultate din utilizarea Autovehiculului, precum și orice alte costuri necesare aducerii Autovehiculului la starea tehnică și estetică existente la data predării. Clientul ia cunostinta de faptul ca nerestituirea Autovehiculului la încetarea din orice motive a Contractului, se pedepsește potrivit Codului penal român.         

12.3. In cazul in care Clientul refuza returnarea de buna voie a Autovehiculului, Țiriac Auto Rent va recurge la recuperarea Autovehiculului prin mijloacele proprii. Orice cheltuiala aferenta acestei operatiuni va fi suportată de către Client.          

           

13. NOTIFICĂRI. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI. LITIGII:     

13.1. Orice notificare, factura sau alta instiintare pe care o parte contractanta o datoreaza sau doreste sa o adreseze celeilalte parti in conformitate cu Contractul va fi considerata comunicata daca este transmisa celeilalte parti la adresa mentionata în Contract sau la orice alta adresa adusa in scris la cunostinta celeilalte parti, dupa cum urmeaza: prin inmanare; prin scrisoare sau curier cu confirmare de primire; prin e-mail; prin SMS.        

13.2. Contractul de închiriere este guvernat de legea română. Orice litigiu în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea Contractului de închiriere vor fi soluționate de instanța competentă de la sediul social al Țiriac Auto Rent.        

           

14. FORȚĂ MAJORĂ. CAZ FORTUIT:

14.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti in scris, in termen de maximum cinci (5) zile de la aparitie, iar dovedirea fortei majore impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore se vor comunica in maximum cincisprezece (15) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea acesteia in termen de maximum cincisprezece (15) zile.

14.2.  Părţile convin că răspunderea Clientului nu poate fi înlăturată pentru caz fortuit astfel cum este acesta definit de lege.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În contextul incheierii, și/sau executării prezentului contract, fiecare Parte va prelucra o serie de date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau conventionali și/sau asociaților celeilalte Părți și/sau ale persoanelor de contact ale celeilalte Părți și/sau ale altor persoane din partea celeilalte Părți, care sunt implicate în semnarea și/sau executarea contractului, și care, în principal, au fost sau vor fi furnizate, direct sau indirect, de cealaltă Parte (toate persoanele anterior menționate fiind denumite în continuare “persoanele implicate în executarea contractului”, iar toate datele cu caracter personal ale persoanelor anterior menționate fiind denumite în continuare “datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în executarea contractului”),  

 Părțile convin următoarele:      

A. CONDIȚII GENERALE GDPR:         

1. În măsura în care părţile prelucrează date cu caracter personal în vederea semnării și/sau executării prezentului contract, fiecare parte este răspunzătoare în mod independent de respectarea cerinţelor legale aplicabile pentru prelucrarea în mod legal a datelor cu caracter personal în contextul activităţilor sale desfăşurate în scopul contractului.           

2. Părțile vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“RGPD”) și a celorlalte dispoziții legale naționale și europene în materia protecției datelor cu caracter personal         

3. Prelucrarea datelor se va referi la orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, precum culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea datelor.            

3. Datele cu caracter personal prelucrate, fără a se limita la, care pot fi pot fi prelucrate: nume, prenume, funcţie, adresă de email, semnătură, număr de telefon în legătură cu reprezentanţii sau angajaţii celeilalte părţi, sau alte persoane care reprezintă respectiva parte.  Acestea pot fi colectate de la cealaltă parte sau direct de la persoanele implicate în executarea contractului.            

4. Prelucrarea datelor personale menţionate mai sus, este necesară pentru a permite Părților să încheie şi să execute contractul.      

B.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:  

1. Părțile se obligă sa prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în executarea contractului în următoarele scopuri:

a) în vederea încheierii și executării contractului;          

b)în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce țin de încheierea și executarea contractului;            

c) în scopul intereselor legitime urmărite de respectiva parte sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei implicate în executarea contractului;     

d) pentru a răspunde unor solicitări din partea persoanelor implicate în executarea contractului;           

e)pe perioada necesară acestor prelucrări și pe perioada de stocare necesară conform reglementărilor legale în vigoare (așa cum impune legislația fiscală sau cu respectarea termenelor de prescripție stabilite de legislația civilă sau penală);          

2. Părțile vor stabili în mod individual scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate in executarea contractului și în acest context vor acționa în calitate de operatori independenți.        

3. Fiecare Parte va respecta toate prevederile legale și contractuale privind obligația de a-şi informa propriii angajați și/sau alte persoane care lucrează sub controlul și/sau supravegherea lor despre:       

a) dezvaluirea către cealalată Parte a datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate în executarea contractului;

b) datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în executarea contractului care au fost/vor fi dezvaluite;    

c) scopurile pentru care au fost dezvăluite, și anume, spre exemplu, în vederea incheierii și/sau executării contractului, după caz;          

d) perioada cat vor fi prelucrate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;        

e) drepturile persoanelor implicate în executarea contractului in conformitate cu reglementarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal;           

f) orice alte informații despre care are la cunostinta și care trebuie furnizate persoanelor implicate în executarea contractului ca si persoane vizate.        

4. Fiecare Parte va aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

5. Fiecare parte se conformează obligațiilor ce îi revin în calitate de operator în ceea ce privește încălcarea securității datelor cu caracter personal și, totodată, informează cealaltă Parte cu privire la orice astfel de încălcare a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată.    

6. Părţile se obligă să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu propriile politicile de păstrare a datelor.   

7. Transferul datelor cu caracter personal către persoane împuternicite de părți, subcontractanţi și părți terțe este permis doar în scopul executării acestui contract și cu obligația de a institui și menține în permanență măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, deteriorării, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, precum și împotriva oricăror alte forme ilegale de prelucrare.   

8. Transferul datelor cu caracter personal către persoane împuternicite de părți, subcontractanți și părți terțe în afara Spațiul Economic European este interzis cu excepția obținerii consimtământului expres al celeilalte Părți.       

9. În măsura în care oricare din Părţi va acţiona în orice moment, în calitate de persoană imputernicită pentru cealaltă parte, în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate în contextul contractului, conform legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal, Părţile vor încheia un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu cerinţele legale prevăzute în Art. 28 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) sau un echivalent al acestuia, pentru a asigura conformitatea cu privire la o astfel de prelucrare.           

           

16. CLAUZE FINALE: 

16.1. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile art. 1.777- 1.823 Cod civil, in masura in care acestea nu contravin prezentelor Condiții. 

16.2. Orice modificare survenita in legislatia romana pe parcursul derularii prezentului contract, de natura a modifica nivelul si/sau modul de aplicare a taxelor existente (precum TVA etc.) sau prin care intra in vigoare noi taxe, impozite este aplicabila din momentul intrarii in vigoare si conduce la modificarea corespunzatoare a Contractului.           

16.3. Clientul îşi asumă în mod expres riscul schimbării împrejurărilor faţă de data încheierii Contractului.    

Perioada: 1 zi - 36 luni
Modele de ultima generatie
Gama variata
Livrare la domiciliu

Vrei sa te anuntam cand primim masini noi in
flota sau avem oferte speciale? Vrei sa fii invitat la
evenimentele noastre viitoare?
Inscrie-te la newsletter.

*4141